„Aktywna tablica 2020-2024”

Szkoła zgodnie z:

 § 6. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 października 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020 –2024 – „Aktywna tablica” podjęła działania dotyczące wdrożenia stosowania TIK w procesie nauczania polegające na:

 1)     uczestniczeniu przez wskazaną grupę nauczycieli szkoły podstawowej, szkoły ponadpodstawowej, szkoły za granicą lub SOSW w konferencjach i szkoleniach z zakresu stosowania TIK w nauczaniu:

a)     2 lub 3 osób – w przypadku szkoły lub SOSW, w której jest zatrudnionych mniej niż 10 nauczycieli,

b)     4 osób – w przypadku szkoły lub SOSW, w której jest zatrudnionych od 10 do 20 nauczycieli,

c)     5 osób – w przypadku szkoły lub SOSW, w której jest zatrudnionych powyżej 20 nauczycieli;

2)     uczestniczeniu przez przynajmniej jednego nauczyciela szkoły podstawowej, szkoły ponadpodstawowej, szkoły za granicą lub SOSW w międzyszkolnych sieciach współpracy nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu, w tym:

a)     udziale w co najmniej trzech spotkaniach organizowanych w ramach międzyszkolnych sieci współpracy nauczycieli,

b)     zorganizowaniu w szkole lub SOSW, w ramach uczestnictwa w międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli, co najmniej dwóch lekcji otwartych z wykorzystaniem TIK w nauczaniu,

c)     dzieleniu się przyjętymi rozwiązaniami i doświadczeniami z innymi nauczycielami przez udostępnianie w międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli, w szczególności opracowanych scenariuszy zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem TIK, przykładów dobrych praktyk; Dziennik Ustaw – 7 – Poz. 1883

3)     wyznaczeniu szkolnego e-koordynatora do koordynowania działań w zakresie stosowania TIK w szkole lub SOSW oraz powołaniu nauczycielskich zespołów samokształceniowych, które wspierają dyrektora szkoły lub SOSW i nauczycieli w zorganizowaniu pracy szkoły lub SOSW z wykorzystaniem TIK;

4)     wykorzystywaniu TIK na zajęciach edukacyjnych prowadzonych w każdym oddziale szkoły biorącej udział w Programie, w wymiarze co najmniej 5 godzin zajęć edukacyjnych średnio w każdym tygodniu nauki w każdym roku szkolnym realizacji Programu począwszy od dnia zainstalowania i uruchomienia pomocy dydaktycznych;

5)     przedstawieniu organowi prowadzącemu szkołę podstawową, szkołę ponadpodstawową, szkołę za granicą lub SOSW sprawozdania z realizacji zadań wynikających z udziału w Programie, obejmującego zadania, o których mowa w pkt 1–4, oraz:

a)     ocenę wpływu stosowania TIK w szkołach lub SOSW na zaangażowanie nauczycieli w proces nauczania i uczniów w proces uczenia się,

b)     charakterystykę problemów i barier w realizacji Programu,

c)     ocenę stopnia realizacji przez szkoły lub SOSW zadań wynikających z udziału w Programie;

6)     wypełnianiu ankiet oraz udziale w badaniach na potrzeby przeprowadzenia ewaluacji Programu, o których mowa w § 20.