Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Głuchołazach
Telefon
: 662 224 095 – w godzinach: 7.30 – 15.00
E-mail: liceumglucholazy@gmail.com
Adres korespondencyjny: ul. Bohaterów Warszawy 10, 48-340 Głuchołazy
Kwestie dostępności koordynuje Dominik Jodłowski, e-mail: dominikjodlowski1@gmail.com

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Głuchołazach zobowiązuje się zapewnić dostępność cyfrową swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niniejsza deklaracja dotyczy strony internetowej https://liceum-glucholazy.pl

Data publikacji i ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-26.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z uwagi na to, że:

  • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF, DOC oraz DOCX nie są dostępne cyfrowo w całości (ze względu na ich ilość oraz sukcesywne doszkalanie pracowników w tej dziedzinie – co skutkuje tym, iż na dzień wystawienia deklaracji nie jest możliwe uzyskanie wszystkich plików w pełni dostępnych cyfrowo),
  • serwis zawiera dokumenty PDF, będące skanami innych dokumentów drukowanych (brak w nich dobrze zaznaczonej struktury logicznej); będziemy dokładać starań by nowe dokumenty były przygotowywane poprawnie i w miarę możliwości publikować je jako treść we wpisach,
  • część z opublikowanych zdjęć i grafik nie posiada opisu alternatywnego,
  • strona nie posiada mapy.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

  • powiększenie tekstu, pomniejszenie tekstu,
  • zastosowanie: odcieni szarości, wysokiego kontrastu, kolorów negatywu, białego tła,
  • podkreślenie linków,
  • tekst łatwy do czytania,
  • standardowe skróty,
  • możliwość odsłuchania tekstu.

Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-26 na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej lub któregokolwiek jej elementu albo udostępnienia go w alternatywny sposób.

Żądanie winno zawierać wskazanie sposobu kontaktu i dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem, wskazanie strony internetowej lub elementu strony internetowej, które mają być dostępne cyfrowo, a w przypadku żądania udostępnienia alternatywnym sposobem – wskazanie go.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej w ciągu 7 dni nie będzie możliwe, wówczas osoba występująca z żądaniem zostanie powiadomiona o przyczynach opóźnienia i o terminie, w którym podmiot publiczny zapewni żądaną dostępność cyfrową strony internetowej lub jej elementu, jednak nie dłuższym niż 2 miesiące od jego otrzymania.

Osoba występująca z żądaniem powiadomiona zostanie również w sytuacji, gdy podmiot publiczny nie jest w stanie zapewnić dostępności cyfrowej elementu strony internetowej – o przyczynach braku takiej możliwości i o alternatywnym sposobie dostępu do niego.

Tak odmowa podmiotu publicznego zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu jak i odmowa skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu przez osobę występującą z żądaniem uprawnia ją do złożenia skargi do podmiotu publicznego w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Do skarg rozpatrywanych w tego typu sprawach stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

Zarówno powiadomienia o problemach z dostępnością cyfrową strony internetowej lub jej elementu, żądania jej zapewnienia jak i  skargi w przypadku, gdy podmiot publiczny odmawia realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można kierować na adres mailowy Dominika Jodłowskiego: dominikjodlowski1@gmail.com.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także swój wniosek skierować do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące ul. Bohaterów Warszawy 10, 48-340 Głuchołazy

Budynek posiada trzy wejścia, do wszystkich prowadzą schody, przy czym szkole służą dwa z nich – jedno od strony ulicy, a drugie od strony parkingu/boiska. Na parkingu nie wyznaczono miejsc dla osób niepełnosprawnych.

Obiekt nie ma systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące, nie ma w nim oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym służących tym osobom.

W sekretariacie, znajdującym się na pierwszym piętrze budynku, ani w żadnym innym miejscu nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online. Brak w nim także pętli indukcyjnych czy systemów bądź urządzeń wspomagających słyszenie.

Ze względu na brak platform przyschodowych i windy w budynku jest on całkowicie niedostępny dla osób na wózkach, mimo braku barier poziomych na wszystkich kondygnacjach.

Toalety nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń (z wyłączeniem pomieszczeń technicznych) można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W indywidualnym przypadku braku możliwości zapewnienia przez podmiot publiczny dostępności osobie ze szczególnymi potrzebami w zakresie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej, podmiot ten zapewnia takiej osobie dostęp alternatywny.

Postępowanie skargowe

Zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami każdy, bez konieczności wykazania interesu prawnego lub faktycznego, ma prawo poinformować podmiot publiczny o braku dostępności informacyjno-komunikacyjnej lub architektonicznej tego podmiotu, o których mowa w  art. 6 pkt 1 lub pkt 3 tejże ustawy.

Osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej do podmiotu publicznego, z którego działalnością związane jest żądanie zawarte we wniosku. Wniosek taki zawiera: wskazanie sposobu kontaktu i dane kontaktowe osoby wnioskującej, wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie informacyjno-komunikacyjnym lub architektonicznym, a w przypadku żądania zapewnienia preferowanego sposobu zapewnienia dostępności – wskazanie go.

Jeżeli zapewnienie dostępności, w określonym we wniosku zakresie, w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku nie będzie możliwe, wówczas osoba występująca z żądaniem zostanie powiadomiona o przyczynach opóźnienia i o terminie, w którym podmiot publiczny zapewni żądaną dostępność, jednak nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

W przypadku, gdy podmiot publiczny nie jest w stanie zapewnić dostępności w zakresie określonym we wniosku (lub jest to znacznie utrudnione), wnioskodawca otrzyma stosowne powiadomienie zawierające również uzasadnienie braku możliwości spełnienia żądania zapewnienia dostępności oraz informację o alternatywnym sposobie dostępu.

Niezapewnienie przez podmiot publiczny dostępności wnioskodawcy uprawnia tegoż do złożenia skargi do Prezesa Zarządu PFRON w terminie 30 dni od dnia, w którym upłynął odpowiedni, wskazany wyżej, termin bądź otrzymania zawiadomienia o braku możliwości spełnienia żądania zapewnienia, określonej we wniosku, dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej.

Przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego – z wyjątkiem dotyczących wyłączenia pracowników organu, doręczeń, sposobu obliczania terminów, uzupełniania braków formalnych i przekazywania wniosku zgodnie z właściwością – nie stosuje się w przedmiocie wniosku o zapewnienie dostępności.

Obsługa osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się

Osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (tj. Dz.U. 2020 poz. 426) przybywająca do Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego w Głuchołazach w celu załatwienia spraw przyjmowane są poza kolejnością. W myśl ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (tj. Dz. U. 2017 poz. 1824), osoby uprawnione mają prawo do swobodnego korzystania z wybranej przez siebie formy komunikowania się – tę zobowiązane są wskazać w  zgłoszeniu chęci skorzystania z  określonego w przywołanej ustawie świadczenia skierowanym do szkoły co najmniej 3 dni robocze przed tym zdarzeniem (z wyłączeniem sytuacji nagłych).

Zgłoszenie należy przesłać na adres poczty elektronicznej liceumglucholazy@gmail.com, w formie papierowej na adres Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego w Głuchołazach lub przekazać telefonicznie (662 224 095).