PODANIE o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej

  Dyrektor
  Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego w Głuchołazach ul. Bohaterów Warszawy 10, 48-340 Głuchołazy

  I. Dane osobowe kandydata do szkoły:

  II. Dane osobowe rodziców / opiekunów prawnych kandydata do szkoły:

  Kryteria uzupełniające kandydata

  III. Proszę o przyjęcie mnie do klasy pierwszej 4-letniego
  Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego w Głuchołazach

  1. Wybieram klasę:
  Bezpieczeństwo publiczne (z rozszerzonymi przedmiotami obowiązkowymi: język angielski, geografia, historia)
  Klasa dla umysłów ścisłych (z rozszerzonymi przedmiotami obowiązkowymi: język angielski, matematyka, biologia)
  Klasa dla humanistów (z rozszerzonymi przedmiotami obowiązkowymi: język polski, język angielski, historia)
  Bezpieczeństwo publiczneKlasa dla umysłów ścisłychKlasa dla humanistów

  2. Wybieram 2 dodatkowe punktowane przedmioty ze świadectwa spośród:

  IV. Inne szkoły, do których składam podania o przyjęcie do klasy pierwszej.

  V. Informacja o uczniu skierowana do przyszłego wychowawcy i pedagoga szkoły

  VI. Załączniki
  Limit wielkości pojedynczego pliku to 3MB.
  Załączniki w formie papierowej można dostarczyć bezpośrednio do sekretariatu szkoły, ul. Bohaterów Warszawy 10, I piętro (od dnia 17 maja 2021r, według harmonogramu rekrutacji).


  VII. Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych

  Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)
  informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Głuchołazach, ul. Bohaterów Warszawy 10, 48-340 Głuchołazy, tel. 662224095.

  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Tomaszem Hencińskim możliwy jest pod adresem email: liceumglucholazy@gmail.com
  3. Dane osobowe rodziców/opiekunów i ucznia będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 996, 1000, oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce.
  4. Pana/Pani/ ucznia dane osobowe przechowywane będą przez okresy zakreślone
  w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
  5. Posiada Pan/i /posiadasz prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  6. Rodzicom/ uczniom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
  7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w.